переклад: наука та освіта

наука та освіта

— Наукові роботи

— Энциклопедії

— Підручники 

Переклад наукових текстів

Наукова діяльність – це інтелектуальна праця, спрямована на одержання і застосування нових знань з метою вирішення проблем в різноманітних сферах діяльності людства або ж розширити уявлення про навколишній світ. Вчені і дослідники займаються написанням наукових робіт різного виду: енциклопедій, підручників, публікацій наукових розробок, статей і оглядів. У зв’язку з цим, великим попитом користується науковий переклад на англійську – найважливішу міжнародну мову, адже для подальшої технологічної еволюції людства всі отримані знання повинні бути загальнодоступними.

Особливості наукового перекладу

Переклад наукових статей на англійську мову – це робота, з якою часто стикаються перекладачі компанії «Proferend».

Переклад наукових текстів на іншу мову має свою специфіку. Перш за все, слід згадати особливий стиль викладу, характерний для наукових текстів і відповідно для наукового перекладу. Він відрізняється об’єктивністю, точністю, інформаційною насиченістю і логічністю, великою кількістю різноманітних графіків, діаграм, зображень. Переклад наукових текстів на іншу мову не повинен містити різночитань, кінцевий текст повинен бути чітким, зрозумілим і максимально відповідати оригіналу.

Щоб виконувати переклад наукових статей перекладач повинен володіти мовою оригіналу та цільовим мовою на високому рівні, що пов’язано з необхідністю не просто виконати переклад тексту, але й адаптувати його, зробити легким для читання. Щоб досягти такого результату, робота повинна бути виконана професіоналом, який не лише розбирається в конкретній тематиці та особливостях перекладу наукових текстів, а й майстерно володіє мовами.

Основні клієнти нашого бюро перекладів – це вчені, дослідники, науковці, які хочуть перекласти свої роботи і статті на міжнародну мову. Найчастіше це потрібно для публікації в зарубіжних наукових виданнях і завдяки професіоналізму і багатому досвіду перекладачів, переклад буде відповідати як міжнародним стандартам, так і вимогам конкретного видавництва.

Переваги  перекладацької компанії «Proferend»

Наше бюро перекладів надає широкий спектр послуг з перекладу наукових статей, новітніх розробок, оглядів, анотацій, підручників, що відносяться до різних сфер науки, які є прикладними у сферах машинобудування, IT, хімічної промисловості, медицини, економіки та інших.

Наші перекладачі – висококваліфіковані фахівці з величезним багажем знань. За роки роботи компанії була зібрана значна термінологічна база, яка постійно вдосконалюється і доповнюється та дозволяє зберегти єдність термінології при цьому скорочуючи витрати часу на переклад. Накопичений досвід також дає змогу виявляти можливі помилки в тексті, неправильне оформлення або невірні посилання на інші наукові роботи, неточності в діаграмах і графіках. Адже саме перекладач буде максимально ретельно вивчати написаний вами науковий текст.

Співпраця з перекладацькою компанією «Proferend» дозволить вам отримати професійний переклад вашого тексту, адаптований під носіїв мови перекладу, який при цьому буде максимально відповідати оригіналу.

замовити

образец

Тема: наука та освіта
Перевод: українська — англійська мова

У дисертаційній роботі визначено, що дослідження сутності процесів регулювання є необхідною умовою розвитку сфери вищої освіти в Україні. Виявлені основні недоліки регулювання сфери вищої освіти.
The thesis defines that the research of the nature of regulation processes is a prerequisite for the development of higher education in Ukraine. The basic shortcomings of regulation of higher education are revealed.
Дослідження нормативно-правових документів показав недостатність стимулювання небюджетного фінансування розвитку системи вітчизняної освіти. Тому вирішення фінансових проблем між виробництвом і ВНЗ пропонується створення ендавменту й виконання замовлення роботодавців на підготовку кадрів.
The study of legal documents showed the lack of stimulation of non-budget financing of national education system. That is why, for solving financial problems between production and Universities it is proposed the creation of endowment and the implementation of employers’ order in specialist training.
На підставі проведених досліджень було уточнено поняття освітнього кластера, який розглядається як просторова модель організації інноваційних процесів у системі освіти, що передбачає об'єднання інтелектуальних, кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів інноваційної системи території (регіону або держави в цілому) і спрямована на забезпечення зростання конкурентоспроможності випускників завдяки задоволення потреб всіх зацікавлених суб'єктів і економічного розвитку країни в цілому.
On the basis of the research a concept of education cluster, that is seen as a spatial model of innovation processes in the education system that will combine the intellectual, human, financial and material resources of innovation system of the area (region or country as a whole) and seeks to ensure growth of competitiveness of graduates through meeting the needs of all stakeholders and economic development in general was clarified.
Обґрунтовано напрямки вдосконалення процесів регулювання сфери вищої освіти на підставі аналізу економічних умов та сучасного стану потреб ринку, а також економічних умов формування освітніх кластерів в світі.
The directions of improvement of the processes of regulation of higher education are proved based on the analysis of economic conditions and the current state of the market needs, and economic conditions of formation of educational clusters in the world.

залиште повідомлення і наш менеджер зв'яжеться з вами

Дякуємо за залишену заявку!
Ми зв’яжемося з Вами протягом 24 годин.
А тим часом читайте наш БЛОГ у
якому є найновіша інформація зі сфери перекладу.

Запрошуємо Вас приєднатися до наших соціальних мереж:

Офіційна група в Facebook: PROFEREND, the language services agency
Офіційна група в Вконтакте: Переводческая компания PROFEREND
Профіль в google +: PROFEREND translation company

E-mail: proferend.info@gmail.com
Tel.: +38 067 578 84 48
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Україна

E-mail: proferend.info@gmail.com Техніка та промисловість IT та комп’ютерна техніка
Tel.: +38 067 578 84 48 Юриспруденція Медицина та фармакологія
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Економіка та фінанси Наука та освіта
Україна Маркетинг та реклама Розваги та спорт